சுண்டு விரல்


(நன்றி:நண்பர் அமிர்தராஜ் எழுதியது)

அன்பே உன் காலணிகளை வெறுக்கிறேன்
அவற்றால் நீ அடிப்பாய் என்பதற்காக அல்ல - அவை
உன் சுண்டு விரலை மட்டும் சுமக்க மறுப்பதால் ...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts