காதல் என்பது

பாதையும் பதவில் எடுக்கப்படும் கருத்து எடுப்பை சேமித்து வைக்க "கருத்து கணிப்பு" என்று ஒரு புதிய பிரிவு இணைக்கபட்டுள்ளது

No comments:

Post a Comment

Popular Posts